2019 Seminar 3 – Suibokuka-Temae Rim Costrau, Koryu-Toyokai-Schule, Edelgard Herwald, Sogetsu Schule